پروفایل

0 امتیاز

نام : mahmoud
نام خانوادگی: rastin
رشته: مدیریت از گروه علوم انسانی
مقطع تحصیلی: فوق لیسانس
لیست کلاسهای خصوصی:
برای توضیحات در مورد نحوه انتخاب درس یا کلاس به قسمت درباره ما مراجعه نمایید.
کلاس های گروهی:
 1. نام دوره: اصول مديريت آموزشي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 1000000 ریال
  محدودیت: 10 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 18:0
  یک شنبه ساعت 18:0
  دو شنبه ساعت 18:0
  سه شنبه ساعت 18:0

 2. نام دوره: روشها و فنون تدريس
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 800000 ریال
  محدودیت: 15 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 20:0
  یک شنبه ساعت 20:0
  دو شنبه ساعت 20:0
  سه شنبه ساعت 20:0

 3. نام دوره: جامعه شناسي عمومي
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 800000 ریال
  محدودیت: 15 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  شنبه ساعت 22:0
  یک شنبه ساعت 22:0
  دو شنبه ساعت 22:0
  سه شنبه ساعت 22:0

 4. نام دوره: تئوري‌هاي مديريت
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 3
  هزینه: 1000000 ریال
  محدودیت: 15 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 17:0
  پنج شنبه ساعت 18:0
  جمعه ساعت 11:0


 5. نام دوره: مديريت استراتژيک
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 1200000 ریال
  محدودیت: 20 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 16:0
  پنج شنبه ساعت 16:0
  دو شنبه ساعت 16:0
  جمعه ساعت 14:0

 6. نام دوره: مديريت منابع انساني
  توضیحات:
  تعداد جلسات: 4
  هزینه: 1000000 ریال
  محدودیت: 20 نفر
  تعداد دانش آموزان ثبت نام شده: 0
  تاریخ شروع: 1394/11/5
  ساعات تشکیل کلاس:
  چهار شنبه ساعت 23:0
  پنج شنبه ساعت 23:0
  جمعه ساعت 19:0
  جمعه ساعت 16:0

روز هفته / ساعت6 - 88 - 1010 - 1212 - 1414 - 1616 - 1818 - 2020 - 2222 - 24
شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
یکشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
دوشنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
سه شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
چهار شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
پنج شنبهپُرپُرپُرپُرپُربدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه
جمعهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامهبدون برنامه